ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

Наред с обучението по професията учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентноспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб.

Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни познания в областта на инженерните и биологическите науки и екологията: строителни материали, паркова архитектура и фитодизаин, парково строителство, парково и ландшафтно проектиране, декоративна дендрология с разсадници, цветарство. От друга страна , професията е свързана с изкуството и естетиката, което е причина за включените в учебния план дисциплини, формиращи усет за хармония, естетически критерии и сериозни познания от теория на композицията, история на изкуството: рисуване, паркова перспектива, история на парковото изкуство и др.

След завършване на образованието си в ПГСАГ възпитаниците на специалността придобиват професионална квалификация "техник по озеленяване" и възможността да работят като технически ръководители в дейностите по изграждане и поддържане на зелените площи или в проектантски фирми.

Голяма част от завършилите продължават обучението си по специалност Ландшафтна архитектура в престижни университети у нас и в чужбина.