ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обеки, пречистване на питейни и отпадъчни води, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др.

Учениците усвояват сисема от знания и умения за проектирането, строителството, монтажа и експлоатацията на обектите, свързани с Водното строителство. Обучават се за изготвяне на сметна документация и придобиват начални практически умения за организация и изпълнение на строителството.

Учениците се обучават за работа с програмен продукт AutoCAD за изчертаване на строителни чертежи.

За по-добро усвояване на учебния материал, за онагледяването му се използват чертежи и макети, посещение на строителни обекти.