Училищно настоятелство


Счетоводен баланс 2012г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Вътрешни правила

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Устав на училищното настоятелство

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Kакво е СУН при ПГ САГ

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

отчет за паричните потоци 2014

отчет за приходите и разходите за 2014 г.

отчет за собствения капитал за 2014 г.

счетоводен баланс към 31,12,2014 г